ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çocuk Bilim Merkezi’nin

Organları ve Görevleri

 

Çocuk Bilim Merkezi’nin Organları

MADDE 7- Çocuk Bilim Merkezi aşağıdaki organlardan oluşur:

 1. a) Koordinatör
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Bilim Kurulu

 

Koordinatör

MADDE 8- Koordinatör, Koordinatörlüğün genel çalışmaları esas alınarak, Ankara Üniversitesi’nde görev yapan, Koordinatörlükte yürütülen etkinlikler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Koordinatör yeniden görevlendirilebilir. Ankara Üniversitesi’nde görev yapan, Çocuk Bilim Merkezi’nde yürütülen etkinlikler konusunda bilgi ve deneyim sahibi en az bir öğretim elemanı Koordinatör Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Koordinatörün görevi sona erdiği zaman, yardımcı/yardımcılarının da görevi sona erer.

 

Koordinatörün Görevleri

MADDE 9- Koordinatörün görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezi temsil etmek,
 2. b) Yönetim kuruluna ve bilim kuruluna başkanlık etmek,
 3. c) Yönetim kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak,
 4. d) Merkezde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek, denetlemek,
 5. e) Yönetim kurulunun karara bağladığı çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,
 6. f) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
 7. g) Merkezin yıllık etkinlik raporunu Rektöre sunmaktır.

 

 

Yönetim Kurulu

MADDE 10- Yönetim Kurulu, Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörü, Merkez adına yürütülen programların yürütücülerinden son bir yıl içerisinde etkin olarak program yürütmüş olanlar arasından seçilen 2 program yürütücüsü ile program yürütücüsü dışında bilim kurulunda görev yapan farklı bilim dallarında çalışan üyeler arasından seçilen 2 öğretim elemanı olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Kurul üyeleri üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi bitenler yeniden atanabilir.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 11- Yönetim kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

 1. a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
 2. b) Merkezde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak,
 3. c) Merkez çalışmaları ile ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki projeleri değerlendirmek,
 4. d) Yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde amaç ve görevlerine uygun proje, araştırma ve incelemeleri değerlendirmek ve izlemek,
 5. e) Merkezin yıllık etkinlik raporunu hazırlamak,
 6. f) Koordinatörün veya üyelerin önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamaktır.

 

Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

MADDE 12-Yönetim Kurulu, en az ayda bir ve Koordinatörün gerekli gördüğü durumlarda toplanır. Kararlar, karar defterine tarih ve sıra numarası ile yazılır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması durumunda Koordinatörün katıldığı taraf çoğunluk sağlamış kabul edilir.

 1. d) Merkezde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek, denetlemek,
 2. e) Yönetim kurulunun karara bağladığı çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,
 3. f) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
 4. g) Merkezin yıllık etkinlik raporunu Rektöre sunmaktır.

 

 

 

Bilim Kurulu

MADDE 13- Bilim Kurulu; Merkezde veya Koordinatörlük adına yürütülen programların yürütücüleri, Koordinatörlük personeli ile Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden 3, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü’nden 2 ve Çocuk Bilim Merkezi’nin çalışma alanlarında bilgi ve deneyim sahibi 2 öğretim elemanından oluşur. Bilim kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Bilim kurulu, Koordinatörün yazılı daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır ve salt çoğunluk aranmaksızın öneri niteliğinde kararlar alır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

 

MADDE 14-Bu Yönergede hüküm bulunmayan durumlarda; ilgili yasal düzenleme ile Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

MADDE 15- Bu Yönerge Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönerge hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Değişiklik: 19/09/2013 tarih ve 3173 sayılı karar ile Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Yönergesi’nin “Bilim Kurulu” başlıklı 13. Maddesi oybirliği ile şu şekilde değiştirilmiştir: “Bilim Kurulu; Merkezde veya Koordinatörlük adına yürütülen programların yürütücüleri, Koordinatörlük personeli ile Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden en az  3, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü’nden en az 2 ve Çocuk Bilim Merkezi’nin çalışma alanlarında bilgi ve deneyim sahibi en az 2 öğretim elemanından oluşur. Bilim kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Bilim kurulu, Koordinatörün yazılı daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır ve salt çoğunluk aranmaksızın öneri niteliğinde kararlar alır.”

Değişiklik:16/12/2016 tarih ve 3791 sayılı karar ile Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Yönergesi’nin “Yönetim Kurulu” başlıklı 10. Maddesi oybirliği ile şu şekilde değiştirilmiştir:“Yönetim Kurulu, Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörü, Merkez adına yürütülen programların yürütücülerinden son bir yıl içerisinde etkin olarak program yürütmüş olanlar arasından seçilen 2 program yürütücüsü ile program yürütücüsü dışında bilim kurulunda görev yapan farklı bilim dallarında çalışan üyeler arasından seçilen 4 öğretim elemanı olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Kurul üyeleri iki yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi bitenler yeniden atanabilir.”

Değişiklik:28/12/2018 tarih ve 513/445 sayılı karar ile Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Yönergesi’nin “Yönetim Kurulu” başlıklı 10. Maddesi oybirliği ile şu şekilde değiştirilmiştir: “Yönetim Kurulu, Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörü ve bilim kurulunda görev yapan üyeler arasından seçilen 4 öğretim elemanı olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Kurul üyeleri iki yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi bitenler yeniden atanabilir.”