ANKARA ÜNİVERSİTESİ

ÇOCUK BİLİM MERKEZİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

            MADDE  1- Bu Yönergenin amacı; toplumda Çocuk Üniversitesi olarak bilinen Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim merkezi’nin amaç, kuruluş ve işleyiş esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

            MADDE  2- Bu Yönerge; Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi’nin amacına, kuruluşuna, işleyiş esaslarına, etkinlik alanlarına, organlarına, organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede geçen;

 1. a) Üniversite: Ankara Üniversitesi’ni,
 2. b) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
 3. c) Koordinatör: Çocuk Bilim Merkezi’nin Koordinatörünü,
 4. d) Yönetim Kurulu: Çocuk Bilim Merkezi’nin Yönetim Kurulunu,
 5. e) Bilim Kurulu: Çocuk Bilim Merkezi’nin Bilim Kurulunu,
 6. f) Merkez: Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi’ni,
 7. g) Program: Merkezde veya Merkez adına yürütülen bilim eğitimi programlarını,
 8. h) Program Yürütücüsü: Merkezde veya Merkez adına sorumluluğunu üstlendiği programın konusu ile ilgili bilim alanında akademik eğitim almış Ankara Üniversitesi personelini belirtir

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çocuk Bilim Merkezi’nin Amacı ve Etkinlik Alanları

 

Çocuk Bilim Merkezi’nin Amacı

Madde 5- Çocuk Bilim Merkezi’nin amacı; üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirebilmek, yakın gelecekte toplumda söz sahibi erişkin bireyler olarak yer alacak çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişmelerini, bilginin doğasına dair bilgi edinmelerini sağlayabilmek, çocuklara yaparak, yaşayarak ve eğlenerek, bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, yargılama, sorgulama, soru sorma, merak duyma, sorun çözme gibi becerileri kazandırabilmek, bilimsel bilginin yaratıcılığı ve yaratıcı düşünceyi destekleyecek biçimde paylaşılmasını destekleyebilmek, bilim ve sanatı çocuklar için yeni ve çekici bir yolla somut hale getirebilmek, yaşamın her alanında herkesi ilgilendiren konular arasında yer alan

bilim ve sanatın bireyin gelişiminde önemli bir yeri olduğunu gösterebilmektir.

 

Çocuk Bilim Merkezi Etkinlik Alanları

Madde 6- Çocuk Bilim Merkezi’nin etkinlik alanları;

 1. a) Türkiye’de ve dünyada çocuklara yönelik yapılan çalışmaları yakından izlemek ve bu doğrultuda çocukların gelişimini destekleyecek programları planlamak ve uygulamak,
 2. b) Ankara Üniversitesi’nde bulunan farklı bilim alanlarını buluşturarak çocukların bu bilim alanlarını erken tanımasını sağlayacak programları planlamak ve uygulamak,
 3. c) Çocukların erken yaşta bilim ile tanışmasını sağlayarak bilim okuryazarlığı için yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat yaratacak farklı eğitim ortamları sağlamak,
 4. d) Çocukların gelişimini desteklemek amacı ile anne babaların dikkatini çekmek ve anne babaları destekleyici eğitim ekinlikleri yürütmek,
 5. e) Çocukların bir ülkenin geleceği olduğuna ve çocukluk döneminde uygulanan farklı eğitim programlarının olumlu etkiler yaratacağına dikkat çekmeye yönelik etkinlikler yürütmek,
 6. f) Etkinlik alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve araştırmalar planlamak,bu araştırmalara konu ile ilgili çalışan araştırmacıların da katılımını sağlamak,
 7. g) Etkinlik alanları ile ilgili kitap, dergi, CD, elektronik yayın vb. yayımlayarak bu alanda çalışan bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerini paylaşmak ve kalıcı duruma getirmek,
 8. h) Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek, Çocuk Bilim Merkezi ile ilgili konularda bilgi ve fikir paylaşımı gerçekleştirmek ve elde edilen sonuçları kamuoyuna duyurmak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çocuk Bilim Merkezi’nin

Organları ve Görevleri

 

Çocuk Bilim Merkezi’nin Organları

MADDE 7- Çocuk Bilim Merkezi aşağıdaki organlardan oluşur:

 1. a) Koordinatör
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Bilim Kurulu

 

Koordinatör

MADDE 8- Koordinatör, Koordinatörlüğün genel çalışmaları esas alınarak, Ankara Üniversitesi’nde görev yapan, Koordinatörlükte yürütülen etkinlikler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Koordinatör yeniden görevlendirilebilir. Ankara Üniversitesi’nde görev yapan, Çocuk Bilim Merkezi’nde yürütülen etkinlikler konusunda bilgi ve deneyim sahibi en az bir öğretim elemanı Koordinatör Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Koordinatörün görevi sona erdiği zaman, yardımcı/yardımcılarının da görevi sona erer.

 

Koordinatörün Görevleri

MADDE 9- Koordinatörün görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezi temsil etmek,
 2. b) Yönetim kuruluna ve bilim kuruluna başkanlık etmek,
 3. c) Yönetim kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak,
 4. d) Merkezde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek, denetlemek,
 5. e) Yönetim kurulunun karara bağladığı çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,
 6. f) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
 7. g) Merkezin yıllık etkinlik raporunu Rektöre sunmaktır.

 

 

Yönetim Kurulu

MADDE 10- Yönetim Kurulu, Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörü, Merkez adına yürütülen programların yürütücülerinden son bir yıl içerisinde etkin olarak program yürütmüş olanlar arasından seçilen 2 program yürütücüsü ile program yürütücüsü dışında bilim kurulunda görev yapan farklı bilim dallarında çalışan üyeler arasından seçilen 2 öğretim elemanı olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Kurul üyeleri üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi bitenler yeniden atanabilir.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 11- Yönetim kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

 1. a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
 2. b) Merkezde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak,
 3. c) Merkez çalışmaları ile ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki projeleri değerlendirmek,
 4. d) Yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde amaç ve görevlerine uygun proje, araştırma ve incelemeleri değerlendirmek ve izlemek,
 5. e) Merkezin yıllık etkinlik raporunu hazırlamak,
 6. f) Koordinatörün veya üyelerin önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamaktır.

 

Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

MADDE 12-Yönetim Kurulu, en az ayda bir ve Koordinatörün gerekli gördüğü durumlarda toplanır. Kararlar, karar defterine tarih ve sıra numarası ile yazılır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması durumunda Koordinatörün katıldığı taraf çoğunluk sağlamış kabul edilir.

 1. d) Merkezde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek, denetlemek,
 2. e) Yönetim kurulunun karara bağladığı çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,
 3. f) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
 4. g) Merkezin yıllık etkinlik raporunu Rektöre sunmaktır.

 

 

 

Bilim Kurulu

MADDE 13- Bilim Kurulu; Merkezde veya Koordinatörlük adına yürütülen programların yürütücüleri, Koordinatörlük personeli ile Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden 3, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü’nden 2 ve Çocuk Bilim Merkezi’nin çalışma alanlarında bilgi ve deneyim sahibi 2 öğretim elemanından oluşur. Bilim kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Bilim kurulu, Koordinatörün yazılı daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır ve salt çoğunluk aranmaksızın öneri niteliğinde kararlar alır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

 

MADDE 14-Bu Yönergede hüküm bulunmayan durumlarda; ilgili yasal düzenleme ile Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

MADDE 15- Bu Yönerge Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönerge hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Değişiklik: 19/09/2013 tarih ve 3173 sayılı karar ile Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Yönergesi’nin “Bilim Kurulu” başlıklı 13. Maddesi oybirliği ile şu şekilde değiştirilmiştir: “Bilim Kurulu; Merkezde veya Koordinatörlük adına yürütülen programların yürütücüleri, Koordinatörlük personeli ile Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden en az  3, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü’nden en az 2 ve Çocuk Bilim Merkezi’nin çalışma alanlarında bilgi ve deneyim sahibi en az 2 öğretim elemanından oluşur. Bilim kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Bilim kurulu, Koordinatörün yazılı daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır ve salt çoğunluk aranmaksızın öneri niteliğinde kararlar alır.”

Değişiklik:16/12/2016 tarih ve 3791 sayılı karar ile Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Yönergesi’nin “Yönetim Kurulu” başlıklı 10. Maddesi oybirliği ile şu şekilde değiştirilmiştir:“Yönetim Kurulu, Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörü, Merkez adına yürütülen programların yürütücülerinden son bir yıl içerisinde etkin olarak program yürütmüş olanlar arasından seçilen 2 program yürütücüsü ile program yürütücüsü dışında bilim kurulunda görev yapan farklı bilim dallarında çalışan üyeler arasından seçilen 4 öğretim elemanı olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Kurul üyeleri iki yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi bitenler yeniden atanabilir.”

Değişiklik:28/12/2018 tarih ve 513/445 sayılı karar ile Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Yönergesi’nin “Yönetim Kurulu” başlıklı 10. Maddesi oybirliği ile şu şekilde değiştirilmiştir: “Yönetim Kurulu, Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörü ve bilim kurulunda görev yapan üyeler arasından seçilen 4 öğretim elemanı olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Kurul üyeleri iki yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi bitenler yeniden atanabilir.”